logo

نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد

ثبت نام نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد

نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد

ثبت نام نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

شرایط و نحوه ثبت نام انتقالی و جابجایی دانشگاه آزاد

سامانه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد این امکان را در اختیار دانشجویان دانشگاه آزاد قرار می دهد که پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت تصمیم به درخواست انتقالی و جابجایی از واحد دانشگاهی خود به واحد دانشگاهی دیگر،بتوانند در سیستم نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد شرکت کنند و در صورت اینکه شرایط آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد را دارا بودند، در واحد دانشگاهی مورد نظر خود ادامه تحصیل بدهند.

متقاضیان شرکت در سیستم جابجایی و نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد،برای اطلاع از آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد و همچنین برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام در سیستم جابجایی و انتقالی دانشگاه آزاد میتوانند با  مرکز مشاوره مشاوره تلفنی ندای مشاور تماس بگیرند.

مشاوره ثبت نام انتقالی دانشگاه آزاد و جابجایی دانشگاه آزاد 96-97

تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت

9099071375

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

زمان اعلام نتایج نقل و انتقال دانشجویی سال تحصیلی 96 – 97 دانشگاه آزاد 

دانشجویانی که متقاضی انتقالی دانشگاه آزاد می باشند می توانند برای اطلاع از نتایج درخواست جابجایی دانشگاه آزاد 96 – 97 می توانند با مشاورین سامانه ندای مشاور تماس بگیرند.

 

نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد

تعاريف

الف) واحد مبدأ: واحدي که دانشجو در آن پذيرفته شده است.

ب) واحد مقصد: واحدي که دانشجو جهت ادامه تحصيل تقاضاي انتقال يا ميهماني به آن را دارد.

پ) انتقال: تغيير محل تحصيل دانشجو از واحد مبدأ به واحد مقصد به طور دائم.

ت) ميهماني: تحصيل دانشجو در واحد مقصد به طور موقت.

ث) زمان نقل و انتقال دانشگاه آزاد : تاريخ شروع و خاتمه نقل و انتقال دانشجويان طبق جدول زمانبندی ثبت نام نقل و انتقالات دانشگاه آزاد مي باشد.

اعلام نتایج نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

نحوه پرداخت شهريه ميهماني

شهريه هاي ثابت و متغير دانشجوياني که با ميهماني آنها موافقت گرديده است، توسط واحد دانشگاهي مقصد اخذ و ظرف يك ماه پس از ثبت نام، شهريه ثابت دانشجويان ميهمان توسط واحد مقصد مي بايست به واحد مبدأ پرداخت گردد.

جدول هم ترازي نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

کليه واحدهاي دانشگاهي و مراکز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس موقعيت جغرافيايي، فراواني تقاضا و ساير شرايط صرفا جهت انتقال و ميهماني دانشجويان به ده گروه طبقه بندي شده است.

هزینه انتقال و مهمانی دانشگاه آزاد

نحوه ثبت درخواست و هزينه بررسي مدارك انتقالی يا ميهماني

نحوه ثبت درخواست انتقالی يا ميهماني

دانشجوي متقاضي انتقال يا ميهماني که داراي شرايط مندرج در آئين نامه مي باشد بايد درخواست خود را با اطلاع کامل از مفاد آئين نامه در زمان مقرر در سامانه نقل و انتقال دانشجويي دانشگاه از طريق سايت نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد ثبت و با توجه به مورد درخواست نسبت به اسكن مدارك مربوطه اقدام نمايد تا در اسرع وقت نسبت به بررسي و اعلام نظر درخواست ثبت شده اقدام گردد.

بديهي است دانشجو مسئول صحت اطلاعات ارائه شده در خصوص شرايط خاص خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هر يك از اطلاعات ارائه شده ضمن سلب امكان ميهماني يا انتقال مطابق مقررات انضباطي دانشگاه و قوانين موضوعه با وي رفتار خواهد شد.

دانشجوياني که داراي شرايط مندرج در آئين نامه نقل و انتقال نبوده ولي بنا به دلايل مشكلات خاص يا مسائل پيشبيني نشده در آئيننامه متقاضي ميهماني ميباشند لازم است درخواست خود را در قالب فرمت فايل پيوست در سامانه درخواست انتقالی يا ميهماني دانشگاه آزاد ثبت فرمايند.

بديهي است درصورت موافقت با ميهماني اين دانشجويان، مراتب از طريق اطلاعات تماس دريافتي، به ايشان ابلاغ ميگردد. در اين صورت دانشجوياني که با تقاضاي ايشان موافقت بشود بايد هزينه بررسي مدارك را به شرح بند  2آيين نامه بپردازند. به درخواستهاي ارسالي آن دسته از دانشجوياني که داراي شرايط مندرج در آييننامه نقل و انتقال هستند و از طريق سامانه ثبت تقاضا نكرده اند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ثبت نام انتقالی دانشجویان دانشگاه آزاد

هزينه بررسي مدارك انتقال يا ميهماني

دانشجوي متقاضي انتقال يا ميهماني جهت ثبت درخواست خود در سامانه معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد بايد طبق جدول نسبت به پرداخت هزينه بررسي مدارك اقدام نمايد.

تذکر : دانشجويان متقاضي انتقال يا ميهماني به محض ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات، موافقت خود را براي پرداخت وجه اعلام کرده و قبول مي کنند که وجه مذکور در صورت موافقت يا مخالفت با انتقال يا ميهماني به ايشان مسترد نمي گردد.

متقاضیان شرکت در نقل و انتقالات و جابجایی و مهمانی دانشجویی دانشگاه آزاد برای مشاوره درباره شرایط و ضوابط ثبت نام در نقل و انتقالات دانشگاه آزاد و اطلاع از آیین نامه نقل و انتقالات و جابجابی دانشجویی دانشگاه آزاد میتوانند با مشاورین مرکز مشاوره تلفنی ندای مشاور تماس بگیرند.

اعلام نتایج انتقالی دانشگاه آزاد و اعلام نتایج جابجایی دانشگاه آزاد

تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت

9099071375

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

آیین نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد

www.azmoon.net

مشاوره و راهنمایی در زمینه:

زمان و نحوه ثبت نام در نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

اعلام نتایج نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

ضوابط انتقال يا ميهماني براساس ازدواج و متارکه

مدارك ارسالي دانشجويان متقاضي انتقال يا ميهماني

نقل و انتقال دانشجويان بدون آزمون

نقل و انتقال دانشجويان رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد

ثبت درخواست جابجایی و انتقالی  براي دانشجويان دوره دکتري تخصصي

نقل و انتقال در واحدهاي بين الملل و برون مرزي

ضوابط ميهماني ورزشكاران و قهرمانان ملي

ضوابط ميهماني همسر و فرزندان وزراء

ضوابط ميهماني همسر و فرزندان نمایندگان مجلس

ضوابط ميهماني همسر و فرزندان معاونین رئیس جمهور

ضوابط ميهماني همسر و فرزندان استانداران

ضوابط ميهماني همسر و فرزندان سفراء

 

شرایط انتقالی دانشگاه آزاد

ضوابط انتقال يا ميهماني همسر و فرزندان اعضاي هيأت علمي شاغل

ضوابط انتقال يا ميهماني همسر و فرزندان اعضاي هيأت علمي بازنشسته

ضوابط ميهماني همسر، فرزندان و کارکنان (شاغل و بازنشسته)دانشگاه آزاد اسلامي

ميهماني همسر و فرزندان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي

ضوابط انتقال يا ميهماني همسر و فرزندان اعضاي هيأت علمي

نقل و انتقال دانشجويان واحدهاي الكترونيكي

تغيير محل پذيرش پذيرفته شدگان جديد الورود

انتقال دانشجويان در نيمسال آخر تحصيل

انتقال يا ميهماني دانشجوياني که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه ازدواج دائم نموده اند

انتقال يا ميهماني دانشجويان متأهل زن که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه متارکه نموده اند

ضوابط انتقال يا ميهماني براساس خانواده شاهد و ايثارگران

انتقال دانشجويان آزادگان، اسرا، جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجويان شاهد

ضوابط ميهماني دانشجويان بيمار و معلول

ميهماني دانشجوياني که داراي نوعي بيماري از جمله ضايعات پيشرفته، معلوليت جسمي و …شده اند

ميهماني از بدو ورود براي پذيرفته شدگان روشندل و معلولين جسمي حرکتي شديد

ضوابط ميهماني بر اساس سرپرستي

ضوابط ميهماني براساس چند دانشجويي

ضوابط انتقال يا ميهماني بر اساس جدول هم ترازي

انتقال يا ميهماني دانشجويان به واحدهاي هم تراز

ضوابط ميهماني بر اساس فوت والدين، همسرو فرزند

ميهماني دانشجويان مجرد

www.azmoon.medu.ir